Recent Posts

Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 17 września o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w Centrum Nauki Kopernik. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku […]

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Termin zgłoszeń upływa […]

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na potkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria oraz założenia naboru, zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz omówiony zostanie wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Idea stworzenia sektorowych rad ds. kompetencji powstała w odpowiedzi na powstające deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pośród trzech kluczowych podmiotów: sektora biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji, w sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia, IT.

Obecnie trwa nabór w ramach III Konkursu dotyczący powołania sektorowych rad ds. kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia br. w siedzibie PARP (Ul. Pańska 81/83, Warszawa, sala 030).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W przypadku pytań lub odwołania udziału w spotkaniu proszę o kontakt z Panią Adrianną Beredzińską adrianna_beredzinska@parp.gov.pl

Więcej informacji i możliwość zapisu odnajdą Państwo pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=34

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, do którego link znajduje się poniżej. Ma ono na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, […]

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”, które odbędzie się 25 września 2018 r. w sali VIP Centrum Konferencyjnego Ogrodowa 58 w Warszawie. PROGRAM 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna […]

Konferencja naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

Konferencja naukowa „Kierunki i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

W dniu 14 czerwca br. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” odbyła się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”, której tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie „Razem czy osobno? Kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju”. Konferencja – zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie – została otwarta przez prof. Mirosława Grewińskiego – prorektora Uczelni Korczaka w Warszawie, pełniącego jednocześnie funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. pomocy społecznej oraz przez Panią dr Katarzynę Delikowską – Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

W ramach Konferencji odbyły się trzy sesje – każda poświęcona odrębnemu tematowi.

Pierwsza zatytułowana, „Kompetencje służb społecznych w systemie pomocy społecznej”, skupiła się na prezentacji mapy kompetencji dla zawodów w tym obszarze. Pani prof. Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, omówiła poszczególne zawody (m.in. zawód asystenta rodziny) i postawiła zasadnicze pytanie, czy warto tworzyć nowe zawody w systemie pomocy społecznej, czy może lepiej skupić się na specjalizacjach w pracy socjalnej?

Pani prof. Ewa Kantowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła kompetencje kluczowe w pracy z seniorami oraz w pracy socjalnej. Zwróciła także uwagę na stosunkowo nowy problem, którym jest profesjonalna komunikacja w środowisku międzykulturowym. W podsumowaniu przedstawiła cztery nowe obszary kompetencji pracowników społecznych. Pani dr Joanna Staręga – Piasek – wieloletnia dyrektor Instytutu Rozwoju Służb

Społecznych, zainicjowała swoim wystąpieniem dyskusję, czy pracownik socjalny może i powinien być liderem służb społecznych? Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie, co powinno być wyzwaniem dla wszystkich służb społecznych oraz jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości?

W kontekście dyskusji nad obszarami, w których realizowane są działania zarówno z zakresu opieki medycznej, jak i społecznej, podkreślono konieczność współpracy profesjonalistów medycznych z pracownikami socjalnymi, którzy na ogół lepiej znają środowisko lokalne i zamieszkujące je rodziny.

Ostatnim punktem pierwszej sesji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych na terenie kilku województw, przez Panią dr Katarzynę Delikowską oraz Panią Agnieszkę Żebrowską z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Autorki w swoim badaniu pytały pracowników socjalnych, jakie posiadają kompetencje oraz jakie braki kompetencyjne u siebie zauważają. Wyniki wskazały, że badani pracownicy odczuwają braki wiedzy z zakresu gerontologii i psychiatrii, brak umiejętności posługiwania się językiem migowym, a także nie znają języków obcych w stopniu ich zadowalającym, co ma szczególne znaczenie w środowisku multikulturowym. Jednocześnie, nie potrafią tworzyć prezentacji, nie umieją w pełni obsługiwać specjalistycznych programów komputerowych i nie do końca odnajdują się w przestrzeni wirtualnej. Z kolei wysoko ocenili swoje umiejętności społeczne, zwracając jednak uwagę, że nie potrafią dobrze radzić sobie z emocjami i stresem. Nie w pełni również wiedzą, jak budować dobry wizerunek pracownika socjalnego, czego konsekwencją jest obawa przed kontaktem z dziennikarzami.

Druga sesja „Potrzeby zdrowotne jako elementarne potrzeby społeczne” rozpoczęła się od wystąpienia Pani dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki z Instytutu Zarzadzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego, która pełni funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. opieki zdrowotnej. Prelegentka przedstawiła kluczowe kompetencje dla sektora ochrony zdrowia, zwracając uwagę na rekomendacje Rady Sektorowej. Podkreśliła, że regulacje w tym obszarze dotyczą ośmiu zawodów stricte medycznych oraz zawodów okołomedycznych, Rada zaś rekomenduje przede wszystkim ich uporządkowanie definicyjne i prawne. Mówiąc o kluczowych kompetencjach dla pracowników ochrony zdrowia, zwróciła uwagę, że jest to przede wszystkim konieczność sprawowania opieki skoncentrowanej na pacjencie, umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, korzystanie z praktyk opartych na dowodach, dążenie do ciągłej poprawy jakości w placówkach  medycznych,  a także skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Zaprezentowała również wizję systemu ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie roku 2030, w którym to kluczowe znaczenie będzie miała partnerska relacja podmiotów uczestniczących w procesie świadczenia usług zdrowotnych, w których zasadniczą rolę odgrywać będzie kompetentny i zaangażowany personel. Opieka zintegrowana nad pacjentem opierać się będzie przede wszystkim na umiejętnościach pracy zespołowej.

Kolejne wystąpienie w tej sesji – Pani dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczyło krzyżujących się kompetencji (skill mix) pracowników ochrony zdrowia, która to koncepcja wydaje się być skutecznym rozwiązaniem braków kadrowych w ochronie zdrowia. Pani Profesor podkreśliła, że  dobrze przygotowane i wdrożone krzyżowanie się umiejętności przyczynia się do podniesienia jakości opieki nad pacjentem, zadowolenia pacjenta i lepszych wyników klinicznych. Samo krzyżowanie się kompetencji wymuszane jest przez rosnące koszty personelu wysoko wykwalifikowanego (lekarze, pielęgniarki) i może być postrzegane jako możliwość zmaksymalizowania efektywności budżetu i/lub poprawy jakości opieki.

Ocena umiejętności polega na dopasowaniu kompetencji personelu do potrzeb pacjentów i nie istnieje nic takiego jak optymalna mieszanka umiejętności.

W trakcie tej sesji zostały także zaprezentowane – przez Panią dr Barbarę Więckowską z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej – doświadczenia z mapowania potrzeb zdrowotnych, dotyczące analiz ilościowych w identyfikacji luk kompetencyjnych pracowników ochrony zdrowia w Polsce. Podkreślono nieadekwatne wykorzystywanie kompetencji poprzez prezentację deficytów kompetencyjnych w wybranych obszarach.

Trzecia sesja (ostatnia) miała formę panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy (prof. zw. dr hab. Piotr Będowski ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. zw. dr hab. Aldona Fraczkiewicz-Wronka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Anna Zasada-Chorab z WSP im. J. Korczaka w Warszawie,  mgr Joanna Bryłkowska- Hehn – kierownik GOPS w Siechnicach oraz dr hab. Christoph Sowada dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) dyskutowali na temat opieki długoterminowej, jako wyzwania dla obydwu sektorów – zdrowotnego i społecznego, których funkcjonowanie w ogromnym stopniu uzależnione jest od poziomu finansowania. Uczestnicy zgodzili się, że pomoc społeczna i ochrona zdrowia powinny być równouprawnionymi uczestnikami systemu.

Konferencję podsumował i zamknął prof. Mirosław Grewiński, zachęcając wszystkich do włączenia się do dyskusji na temat kompetencji pracowników, które wymuszą zachodzące zmiany społeczne i demograficzne.

Źródło: sprawozdanie pani dr Jolanty Grzebieluch – Eksperta ds. kontaktów z partnerami społecznymi Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna: Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W środę 23 maja 2018 r. w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”, które otworzył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski oraz Przewodniczący Prezydium Rady – prof. Julian […]

Relacja z II Spotkania Rady Sektorowej

Relacja z II Spotkania Rady Sektorowej

 

Rozkrut – Kompetencje – zdrowie

Protokół – 29.11.17

Zaktualizowany regulamin

Maruszyński – Innowacje w chirurgii

Krzyszkowski – Kompetencje – ps

Karkowska – zawody medyczne

Kamiński – oferta PARP

Górski – badania – zdrowie

Górnik – Informatyzacja sektora

Chmielewska – MZ rozwój kadr medycznych