O Radzie

 

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” jest częścią większego programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Uczelni Łazarskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka.

Wartość projektu: 2 175 685,00 zł

Cel utworzenia Rady:

Celem realizacji projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Branża ta jest bardzo specyficzna a poziom kompetencji jej pracowników dotyczy wszystkich obywateli. Nie ma też innej branży gdzie kompetencje społeczne odgrywają równie istotną rolę jak kompetencje zawodowe i managerskie. Dotychczasowy Polski system edukacji ukierunkowany jest głównie na kształcenie umiejętności zawodowych, kompetencje społeczne absolwenci kierunków medycznych i opieki społecznej nabywają dopiero rozpoczynając pracę zawodową. Pracodawcy poszukując pracowników również wymagają dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Inną ocenę kwalifikacji prezentują natomiast odbiorcy usług: pacjenci czy klienci pomocy społecznej, tutaj ważniejszy jest uśmiech i dobre słowo. Projekt poprzez udrożnienie informacji pomiędzy edukacją i potrzebami rynku wpłynie na polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawi jakość usług świadczonych przez te sektory.

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Rady ds. Kompetencji:

 • przeciętne zatrudnienie w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna wynosiło ponad 600 tys. osób (Raport zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r. GUS),
 • w sektorze publicznym zatrudnionych było ponad 500 tys. – 1/6 sektora stanowią zatrudnieni w sektorze prywatnym, około 130 tys. stanowią zatrudnieni w pomocy społecznej (dane MRPIPS),
 • starzejąca się kadra – średni wiek pielęgniarek to 48 lat a pracowników socjalnych to 45 lat – wysokie wypalenie zawodowe i brak superwizji,
 • bardzo wysoka feminizacja i niski prestiż zawodów w pomocy społecznej (kobiety stanowią 54,7% lekarzy, 98,4% pielęgniarek, 90% pracowników socjalnych),
 • wynagrodzenia poniżej średniej krajowej (pielęgniarki/położne – 3,2 tys., pracownicy socjalni – 3,12 tys.),
 • deficyt lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych i opiekunów – Polska ma najniższe wskaźniki personelu medycznego i socjalnego na 1000 mieszkańców (Raport KE  1 mln deficytu),
 • urynkowienie i komercjalizacja obu sektorów  Usługi społeczne tworzą coraz większy % PKB i miejsc pracy,
 • „Białe zawody” i zawody opiekuńcze to przyszłość rynków pracy w całej Europie,
 • wysoki odsetek pracodawców poszukujących personelu medycznego i specjalistów od usług socjalnych.

Czynniki determinujące rozwój potrzeb w sektorze zdrowia i pomocy społecznej:

 • starzenie się społeczeństwa i rozwój nowych usług i aktywności na rzecz seniorów,
 • polityka prorodzinna (Program 500+  wydatki na zakup usług zdrowotnych i społecznych),
 • dłuższe o średnio 6 lat życie Polaków w stosunku do 1990 r.,
 • nowe choroby cywilizacyjne,
 • wyższa świadomość potrzeb nt. usług oferowanych przez państwo i rynek,
 • tworzenie się klasy średniej kupującej lub współfinansującej usługi,
 • tworzenie się rynku usług (quasi market economy).

Kompetencje i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji:

 • forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a pracownikami,
 • identyfikacja i prognozowanie potrzeb kompetencyjnych dla obu podsektorów,
 • monitoring legislacji i zmian merytorycznych dotyczących zawodów dla obu podsektorów,
 • rekomendacje i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w zawodach dla obu sektorów.