O Systemie Rad Sektorowych

Idea powstania Systemu Rad ds. Kompetencji 

Często słyszymy opinie na temat systemu edukacji, że nie rozwija kreatywności, przekazywana wiedza jest czysto teoretyczna i akademicka, brak jest miejsca na rozwój kompetencji miękkich, takich jak skuteczna komunikacja, współpraca w zespole, inteligencja społeczna. Podobne zarzuty wymieniają zarówno przedsiębiorcy, pracodawcy jak i ludzie młodzi, którzy już weszli na rynek pracy albo zaraz na nim się znajdą.

Istnienie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a poziomem kompetencji absolwentów szkół i uczelni, potwierdzają chociażby wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji, a przedsiębiorcami. Dzięki temu będą oni mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz tworzyć wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr. Temu właśnie ma służyć System Rad ds. Kompetencji.

 Organizacja Systemu Rad ds. Kompetencji

Wyłoniono 19 sektorów, obejmujących branże kluczowe dla gospodarki. Dla każdego z sektorów może zostać utworzona Rada Sektorowa. Rady będą tworzone etapami; w 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na utworzenie pierwszych sześciu Rad.

Każda Rada Sektorowa tworzona będzie przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy.

Nad pracą Rad Sektorowych czuwać będzie Rada Programowa odpowiadająca za koordynowanie pracy Rad Sektorowych, będzie też oceniać jakość wypracowanych ustaleń oraz doprowadzać do ich wdrożenia.

 Zakres prac Rad Sektorowych

Rady Sektorowe opracowywać będą (m.in.):

 • listy kompetencji niezbędnych oraz szczególnie poszukiwanych u pracowników danej branży
 • pożądane profile kompetencji absolwentów szkół / uczelni oraz pracowników z określonych szczebli / stopni zawodowych
 • projekty zmian programów nauczania, dla wykształcenia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • projekty zajęć praktycznych  czy staży, dla uzyskania określonych umiejętności praktycznych
 • zakresy umiejętności dla uzyskania kolejnych stopni zawodowych wraz zakresem egzaminów
 • projekty przepisów regulujących standardy zawodowe

 Wpływ Rad Sektorowych na sytuację w branży

Praca Rady Sektorowej oznacza wiele korzyści dla całego sektora, a szczególnie dla przedsiębiorców bezpośrednio w nią zaangażowanych i ich firm.

 • Posiadanie realnego, aktywnego wpływu na system edukacji:
  • wpływ na program, sposób nauczania, zakres i poziom kwalifikacji absolwentów, a więc także potencjalnych przyszłych podwładnych
  • większe poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój edukacji; pracodawcy nie występują wyłącznie w charakterze zgłaszających wymagania klientów, lecz przejmują na siebie współodpowiedzialność za kształcenie kadr
 • Wyższa konkurencyjność przedsiębiorstwa:
  • obniżenie kosztów HR:
   • łatwiejsze i szybsze znajdowanie odpowiednich specjalistów, posiadających potrzebne umiejętności, bez konieczności długotrwałego szkolenia osób nowoprzyjętych
   • bezpośredni dostęp do utalentowanych młodych osób, poprzez system praktyk i staży; równocześnie osoby te będą już wdrożone w pracę w danej firmie, będą znać jej realia, a więc będą bardziej efektywni od pierwszego dnia pracy w firmie
  • możliwość nawiązania bliższej relacji z pracownikami – młodzi ludzie, odbywający w firmie ciekawy staż, uczący się praktycznych umiejętności, a następnie znajdujący tam pierwsze zatrudnienie, będą wykazywać wyższy poziom zaangażowania i lojalności
  • dostęp do nowatorskich pomysłów i projektów, które mogą być zgłaszane przez praktykantów
  • obniżenie ryzyka posiadania wakatów na istotnych stanowiskach, a w efekcie obniżenia ryzyka przestojów czy niedotrzymania terminów
  • wzrost atrakcyjności firmy jako potencjalnego pracodawcy (polityka employer branding) – osoby o wysokim poziomie kwalifikacji będą chciały pracować w firmie o silnej pozycji, dbającej o kapitał ludzki
 • Wzrost konkurencyjności branży:
  • wyższa pozycja polskich firm na rynku lokalnym, a także większa siła i atrakcyjność skonsolidowanej branży na rynku globalnym (branża, rozwijając się i unowocześniając, a także mając lepiej wykształconych specjalistów, może skuteczniej konkurować z firmami zagranicznymi)
  • lepsze porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami: możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, łatwiejsze znajdowanie podwykonawców i współpracowników, łatwiejsze podejmowanie ustaleń istotnych dla branży.

Korzyści te mogą być szczególnie cenne dla branż, w których panuje duże rozdrobnienie oraz przewaga drobnych podmiotów gospodarczych, a ponadto brak jest jednolitych standardów kwalifikacji zawodowych.

 • Wzrost atrakcyjności placówek edukacyjnych:

Również system edukacyjny odniesie wyraźne korzyści, poprzez wzrost atrakcyjności placówek edukacyjnych i ich absolwentów w aspekcie lokalnym, regionalnym a nawet międzynarodowym, co przekłada się na sukces rynkowy młodych ludzi, a równocześnie większą liczbę bardziej zdolnych kandydatów do danej szkoły i jeszcze wyższy poziom kształcenia, w tym:

  • większa liczba ciekawych praktyk i staży zawodowych, zdobywanie ciekawszych doświadczeń, a nawet podejmowanie zatrudnienia jeszcze w czasie nauki
  • większe zainteresowanie absolwentami danej szkoły/ uczelni na rynku pracy, szybsze znajdowanie bardziej atrakcyjnej pracy, wyższe wynagrodzenie, szybszy awans
  • możliwość współpracy z przedsiębiorcami w charakterze wykładowców, także gościnnych; kontakt z takimi osobami nie tylko wzbogaca nauczanie, lecz także buduje u młodych ducha przedsiębiorczości, wiarę w sukces
  • umożliwienie doposażenia szkoły w sprzęt, wyposażenie pracowni nauki zawodu

Równocześnie brak wprowadzania zmian w placówkach prowadzi do zmniejszenia się liczby kandydatów, co w perspektywie niżu demograficznego może skutkować nawet ich likwidacją.

  Rady Sektorowe powołane w roku 2016:

Opieka zdrowotna

i pomoc społeczna

•       Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

•       Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

•       Uczelnia Łazarskiego

•       Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

1.09.2016-30.06.2023
Przemysł Mody i Innowacyjnych Tekstyliów •       Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

•       VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

1.10.2016-30.06.2023
Turystyka •       Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan

•       Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

•       Instytut Turystyki w Krakowie

1.10.2016-30.06.2023
Budownictwo •       Związek Zawodowy „Budowlani”

•       Polska Izba Inżynierów Budownictwa

•       Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

•       Instytut Techniki Budowlanej

1.03.2017-31.08.2022
Finanse •       Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

•       Związek Banków Polskich

•       Polska Izba Ubezpieczeń

1.09.2016-30.06.2023
IT •       Polskie Towarzystwo Informatyczne

•       Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

1.10.2016-30.06.2023