Recent Posts

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna. Posiedzenie odbyło się w trybie online. Poniżej przebieg posiedzenia Sektorowej Rady: 1. Powitanie uczestników – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Mądrala. 2. Wybór Prezydium. 3. Opiniowanie […]

Operator konkursu Kompetencje dla sektorów Covid-19 

Operator konkursu Kompetencje dla sektorów Covid-19 

Uprzejmie informujemy, że na stronie PARP z formularzem do konkursu Kompetencje dla sektorów Covid-19 zostały zamieszczone dane kontaktowe do Operatora w ramach sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: Krajowa Izba Gospodarcza, tel. 22 208 28 57; 503 455 332, mail: zdrowie@cts.com.pl. Link do strony: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#kontakt

Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania PO WER 2.21

Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania PO WER 2.21

Sektorowa Rada ds. Kompetencji, na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, rekomenduje udzielanie w ramach Działania 2.21 PO WER wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację następujących kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji (tabele od 1 do 15 dotyczą sektora opieki zdrowotnej, kolejne tabele – odpowiednio sektora pomocy społecznej)

Rekomendacje są dostępne tutaj.

Szacowany koszt wdrożenia rekomendacji znajdą Państwo tutaj.

Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Konferencja prezentująca wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 17 września o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w Centrum Nauki Kopernik. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku […]

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Biznes i edukacja – co je łączy, a co dzieli? Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Termin zgłoszeń upływa […]

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

Zostań członkiem Rady Sektorowej – przyjdź na spotkanie i weź udział w konkursie

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na potkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria oraz założenia naboru, zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz omówiony zostanie wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Idea stworzenia sektorowych rad ds. kompetencji powstała w odpowiedzi na powstające deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pośród trzech kluczowych podmiotów: sektora biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji, w sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia, IT.

Obecnie trwa nabór w ramach III Konkursu dotyczący powołania sektorowych rad ds. kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia br. w siedzibie PARP (Ul. Pańska 81/83, Warszawa, sala 030).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W przypadku pytań lub odwołania udziału w spotkaniu proszę o kontakt z Panią Adrianną Beredzińską adrianna_beredzinska@parp.gov.pl

Więcej informacji i możliwość zapisu odnajdą Państwo pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=34

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

Badanie zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, do którego link znajduje się poniżej. Ma ono na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, […]

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Jak dostosować kompetencje i kwalifikacje do rozwiązań e-health?- narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w rozwoju sektora zdrowia”, które odbędzie się 25 września 2018 r. w sali VIP Centrum Konferencyjnego Ogrodowa 58 w Warszawie. PROGRAM 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna […]

Konferencja naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

Konferencja naukowa „Kierunki i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”

W dniu 14 czerwca br. w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” odbyła się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunki  i wyzwania współczesnej pomocy społecznej – kompetencje, doświadczenia perspektywy”, której tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie „Razem czy osobno? Kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju”. Konferencja – zorganizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie – została otwarta przez prof. Mirosława Grewińskiego – prorektora Uczelni Korczaka w Warszawie, pełniącego jednocześnie funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. pomocy społecznej oraz przez Panią dr Katarzynę Delikowską – Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

W ramach Konferencji odbyły się trzy sesje – każda poświęcona odrębnemu tematowi.

Pierwsza zatytułowana, „Kompetencje służb społecznych w systemie pomocy społecznej”, skupiła się na prezentacji mapy kompetencji dla zawodów w tym obszarze. Pani prof. Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, omówiła poszczególne zawody (m.in. zawód asystenta rodziny) i postawiła zasadnicze pytanie, czy warto tworzyć nowe zawody w systemie pomocy społecznej, czy może lepiej skupić się na specjalizacjach w pracy socjalnej?

Pani prof. Ewa Kantowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła kompetencje kluczowe w pracy z seniorami oraz w pracy socjalnej. Zwróciła także uwagę na stosunkowo nowy problem, którym jest profesjonalna komunikacja w środowisku międzykulturowym. W podsumowaniu przedstawiła cztery nowe obszary kompetencji pracowników społecznych. Pani dr Joanna Staręga – Piasek – wieloletnia dyrektor Instytutu Rozwoju Służb

Społecznych, zainicjowała swoim wystąpieniem dyskusję, czy pracownik socjalny może i powinien być liderem służb społecznych? Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie, co powinno być wyzwaniem dla wszystkich służb społecznych oraz jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości?

W kontekście dyskusji nad obszarami, w których realizowane są działania zarówno z zakresu opieki medycznej, jak i społecznej, podkreślono konieczność współpracy profesjonalistów medycznych z pracownikami socjalnymi, którzy na ogół lepiej znają środowisko lokalne i zamieszkujące je rodziny.

Ostatnim punktem pierwszej sesji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych na terenie kilku województw, przez Panią dr Katarzynę Delikowską oraz Panią Agnieszkę Żebrowską z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Autorki w swoim badaniu pytały pracowników socjalnych, jakie posiadają kompetencje oraz jakie braki kompetencyjne u siebie zauważają. Wyniki wskazały, że badani pracownicy odczuwają braki wiedzy z zakresu gerontologii i psychiatrii, brak umiejętności posługiwania się językiem migowym, a także nie znają języków obcych w stopniu ich zadowalającym, co ma szczególne znaczenie w środowisku multikulturowym. Jednocześnie, nie potrafią tworzyć prezentacji, nie umieją w pełni obsługiwać specjalistycznych programów komputerowych i nie do końca odnajdują się w przestrzeni wirtualnej. Z kolei wysoko ocenili swoje umiejętności społeczne, zwracając jednak uwagę, że nie potrafią dobrze radzić sobie z emocjami i stresem. Nie w pełni również wiedzą, jak budować dobry wizerunek pracownika socjalnego, czego konsekwencją jest obawa przed kontaktem z dziennikarzami.

Druga sesja „Potrzeby zdrowotne jako elementarne potrzeby społeczne” rozpoczęła się od wystąpienia Pani dr Małgorzaty Gałązki-Sobotki z Instytutu Zarzadzania w Ochronie Zdrowia w Uczelni Łazarskiego, która pełni funkcję Animatora Rady Sektorowej ds. opieki zdrowotnej. Prelegentka przedstawiła kluczowe kompetencje dla sektora ochrony zdrowia, zwracając uwagę na rekomendacje Rady Sektorowej. Podkreśliła, że regulacje w tym obszarze dotyczą ośmiu zawodów stricte medycznych oraz zawodów okołomedycznych, Rada zaś rekomenduje przede wszystkim ich uporządkowanie definicyjne i prawne. Mówiąc o kluczowych kompetencjach dla pracowników ochrony zdrowia, zwróciła uwagę, że jest to przede wszystkim konieczność sprawowania opieki skoncentrowanej na pacjencie, umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych, korzystanie z praktyk opartych na dowodach, dążenie do ciągłej poprawy jakości w placówkach  medycznych,  a także skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Zaprezentowała również wizję systemu ochrony zdrowia w Polsce w perspektywie roku 2030, w którym to kluczowe znaczenie będzie miała partnerska relacja podmiotów uczestniczących w procesie świadczenia usług zdrowotnych, w których zasadniczą rolę odgrywać będzie kompetentny i zaangażowany personel. Opieka zintegrowana nad pacjentem opierać się będzie przede wszystkim na umiejętnościach pracy zespołowej.

Kolejne wystąpienie w tej sesji – Pani dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczyło krzyżujących się kompetencji (skill mix) pracowników ochrony zdrowia, która to koncepcja wydaje się być skutecznym rozwiązaniem braków kadrowych w ochronie zdrowia. Pani Profesor podkreśliła, że  dobrze przygotowane i wdrożone krzyżowanie się umiejętności przyczynia się do podniesienia jakości opieki nad pacjentem, zadowolenia pacjenta i lepszych wyników klinicznych. Samo krzyżowanie się kompetencji wymuszane jest przez rosnące koszty personelu wysoko wykwalifikowanego (lekarze, pielęgniarki) i może być postrzegane jako możliwość zmaksymalizowania efektywności budżetu i/lub poprawy jakości opieki.

Ocena umiejętności polega na dopasowaniu kompetencji personelu do potrzeb pacjentów i nie istnieje nic takiego jak optymalna mieszanka umiejętności.

W trakcie tej sesji zostały także zaprezentowane – przez Panią dr Barbarę Więckowską z Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej – doświadczenia z mapowania potrzeb zdrowotnych, dotyczące analiz ilościowych w identyfikacji luk kompetencyjnych pracowników ochrony zdrowia w Polsce. Podkreślono nieadekwatne wykorzystywanie kompetencji poprzez prezentację deficytów kompetencyjnych w wybranych obszarach.

Trzecia sesja (ostatnia) miała formę panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy (prof. zw. dr hab. Piotr Będowski ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. zw. dr hab. Aldona Fraczkiewicz-Wronka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Anna Zasada-Chorab z WSP im. J. Korczaka w Warszawie,  mgr Joanna Bryłkowska- Hehn – kierownik GOPS w Siechnicach oraz dr hab. Christoph Sowada dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) dyskutowali na temat opieki długoterminowej, jako wyzwania dla obydwu sektorów – zdrowotnego i społecznego, których funkcjonowanie w ogromnym stopniu uzależnione jest od poziomu finansowania. Uczestnicy zgodzili się, że pomoc społeczna i ochrona zdrowia powinny być równouprawnionymi uczestnikami systemu.

Konferencję podsumował i zamknął prof. Mirosław Grewiński, zachęcając wszystkich do włączenia się do dyskusji na temat kompetencji pracowników, które wymuszą zachodzące zmiany społeczne i demograficzne.

Źródło: sprawozdanie pani dr Jolanty Grzebieluch – Eksperta ds. kontaktów z partnerami społecznymi Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna: Prezentacja nt. narzędzi preorientacji zawodowej w zawodach społecznych