SEMINARIUM 

7 grudnia 2022 r. (Środa)

SEMINARIUM 

„Kompetencje profesji społecznych w kontekście rozwoju usług społecznych”.

Realizowane w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, nr UDA- POWR.02.12.00-00007/16.