Eksperci i Członkowie Rady

Koordynator Projektu

Ewa Płodzień-Pałasz

Stały personel Pracodawców RP. Ukończyła studia wyższe oraz podyplomowe z zakresu integracji europejskiej. Od 20 lat wdraża fundusze unijne. Posiada certyfikat PRINCE2. Kierowała projektami finansowanymi ze środków PHARE, a w ostatnich latach z EFS. Zrealizowała projekty o wartości ponad 100 mln zł, w których zostało przeszkolonych ponad 8 tys. os., koordynowała dużymi projektami obejmującymi badania i rozwój kapitału ludzkiego, w tym projekt dla PARP – Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach RZL/POKL2.1.3-006/8/2010

 

Animator Rady – Opieka zdrowotna

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik programu „MBA w Ochronie Zdrowia”. Jest także kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także szerokie doświadczenie projektowe i szkoleniowe.

 

Animator Rady – Pomoc społeczna

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezesem ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Aktualnie jest członkiem: europejskich sieci European Social Network oraz ESPAnet, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich, Rady Ekspertów magazynu „THINK TANK”. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 240 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Wykładał na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

 

Ekspert ds. monitorowania prawa

Grzegorz Byszewski

Stały personel Pracodawców RP, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Obydwie napisane prace magisterskie dotyczyły sektora ochrony zdrowia – odpowiednio analizy porównawczej polskiego i niemieckiego systemu ochrony zdrowia oraz analizy grup strategicznych w polskim sektorze ochrony zdrowia. Od blisko sześciu lat pracuje w Pracodawcach RP zajmując się analizą prawa dotyczącego szeroko rozumianej ochrony zdrowia i jego konsekwencji dla świadczeniodawców. Sekretarz Platformy „Zdrowe zdrowie”. Na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Zdrowia przy konsultacji aktów prawnych.

 

Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi

Wojciech Nawrot

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wieloletni nauczyciel, informatyk. Od 2002 roku pracował w największych firmach farmaceutycznych: Sanofi Synthelabo, GSK, Polpharma jako konsultant naukowy. Przez 12 lat współpracował ze środowiskiem lekarskim większości specjalizacji. Zajmował się marketingiem oraz przetargami. Prowadził kilka projektów edukacyjnych między innymi „Szkoła zakrzepicy” oraz projekt „Nadciśnienie tętnicze”. Współuczestniczył i testował projekty nowoczesnej, globalnej komunikacji – video konferencje, platformy e-lerningowe. Od 2015 roku pracował jako konsultant edukacyjny oraz doradca edukacyjny w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych oraz w wydawnictwie Nowa Era. Obecnie Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.