Eksperci i Członkowie Rady

Koordynator Projektu

Ewa Płodzień-Pałasz

Stały personel Pracodawców RP. Ukończyła studia wyższe oraz podyplomowe z zakresu integracji europejskiej. Od 20 lat wdraża fundusze unijne. Posiada certyfikat PRINCE2. Kierowała projektami finansowanymi ze środków PHARE, a w ostatnich latach z EFS. Zrealizowała projekty o wartości ponad 100 mln zł, w których zostało przeszkolonych ponad 8 tys. os., koordynowała dużymi projektami obejmującymi badania i rozwój kapitału ludzkiego, w tym projekt dla PARP – Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach RZL/POKL2.1.3-006/8/2010

 

Animator Rady – Opieka zdrowotna

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik programu „MBA w Ochronie Zdrowia”. Jest także kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także szerokie doświadczenie projektowe i szkoleniowe.

 

Animator Rady – Pomoc społeczna

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Polityk społeczny, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz prezesem ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Aktualnie jest członkiem: europejskich sieci European Social Network oraz ESPAnet, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Zespołu do Spraw Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich, Rady Ekspertów magazynu „THINK TANK”. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 240 publikacji naukowych i popularno – naukowych. Wykładał na kilkunastu polskich i zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi i innowacje społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna i polityka spójności UE.

 

Ekspert ds. monitorowania prawa

Grzegorz Byszewski

Stały personel Pracodawców RP, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Obydwie napisane prace magisterskie dotyczyły sektora ochrony zdrowia – odpowiednio analizy porównawczej polskiego i niemieckiego systemu ochrony zdrowia oraz analizy grup strategicznych w polskim sektorze ochrony zdrowia. Od blisko sześciu lat pracuje w Pracodawcach RP zajmując się analizą prawa dotyczącego szeroko rozumianej ochrony zdrowia i jego konsekwencji dla świadczeniodawców. Sekretarz Platformy „Zdrowe zdrowie”. Na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Zdrowia przy konsultacji aktów prawnych.

 

Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi

Jolanta Grzebieluch